بُشری = boshra

علمی ‘تربیتی‘ دینی

دانستنیها

6- مشرکان به دلیل انکه قران کریم وقوع قیامت را نزدیک می دانست انرا تکذیب می کردند .

7– در سوره مسد داستان زن و مردی بیان شده که بسیار پیامبر را اذیت کردند،مرد بخاطر سنگ انداختن به رسول دستانش قطع گردید و همسرش هیزم آتش جهنم است.

8- ایه مبارکه « رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا باطِلا » یعنی پروردگار ما ، افرینش این جهان دارای هدف ونظم وقانون بوده وبیهوده افریده نشده .

9- ازایه 195 سوره ال عمران دانسته می شود که زن ومرد ازنظر خداوند یکسانند وعمل انها گم نمی شود.

10- برابر آیه 6  سوره تحریم ما باید مراقب نفس خود و خانواده مان باشیم وخود را ازعواقب سخت قیامت دورکنیم

11- مقصود ازایه ( وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک علم فلا تطعهما )

اطاعت ازپدرومادر تا وقتی واجب است که مانع ومزاحم اطاعت ازخدا نباشد.

12-بخشش مقداری از دارایی ومال خود به نیازمندان انفاق نامیده می شود.

13- قران کریم منت وآزار را  اسباب ازبین رفتن صدقات می داند.

14- زکات علم اموختن ورواج دادن ان است.

15- کار ریاکار شبیه کار کسی است که به لایه نازک خاکی که برسنگی سخت قراردارد دل خوش کرده است.

16– با توجه به آیات سورۀ تین( آنان که به خدا ایمان آورده اندوآنان که نیکوکار شدند) از جهنم در امان هستند .

17- فلسفه جهاد ازنظر قران این است که خداوند شرگروهی را که درزمین فساد می کنند را به دست گروهی دیگر ازمردم دفع کند.

18- دشمنان اسلام جنگ را عامل بسط وتوسعه ی این دین قلمداد می کنند .

19- علت اجازه ی جنگ به مسلمانان درصدراسلام دفاع ازخود وایستادن دربرابر ظلم بوده است .

20- دشمنان اسلام برای اینکه چهره این اسلام را خشن وزشت ترسیم کنند انرا دین شمشیر نامیده اند.

21- کوچکترین وبزرگترین سوره قران به ترتیب کوثر وبقره هستند.

22- بزرگترین وکوچکترین ایه قران به ترتیب درسوره بقره ایه .........ودرسوره الرحمن ایه.......  است.

23- تعداد سوره های مکی 86 وسوره های مدنی 28 سوره هستند.

24- سوره قریش به نام قبیله پیامبراسلام (ص) وسوره یس به قلب قران مشهور است.

25- درقران سوره های زخرف- حم- سجده- جاثده-  المومن- حق- احقاف- دخان- حوامیم نامیده می شوند.

26- سوره توبه درقران بسم الله الرحمن الرحیم ندارد وسوره نمل 2 بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

27– با توجه به آیات سورۀ انشقاق عبارت( حسابش بسیار آسان و مسرور و شادمان به سوی اهل خویش می رود) دربارۀ کسانی که نامۀ عملشان به دست راستشان داده می شود .

28- سوره حمد دارای بیش از10 نام است.

29- تعداد سوره هایی که درقران با حروف مقطعه شروع می شوند 29 سوره هستند.

30– با توجه به آیات سورۀ مطففین ظالمان و بدکاران عالم  روز جزا را تکذیب می کنند.

31- درسوره همزه افراد عجبو مورد انتقاد قرار گرفته اند.

32- درتمام ایات  سوره مجادله کلمه الله بکاررفته است.

33– عبارت" روزی که اسرار باطن شخص آشکار شود" اشاره به آیه 8 سوره بروج دارد.

34- سوره های فلق وناس به (معوذتین) مشهورهستند.

35– با توجه به آیات سورۀ اعلی رستگاری برای گروهی است که تزکیه نفس بکند.
 ٣6– درآیۀ 4  سورۀ ضحی عا لم آخرت بهتر از دنیا معرفی شده است.
37– با توجه به آیات سورۀ بلد کسانی اهل یمین و سعادت هستند که :به خدا ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر ومهرباني توصیه می کنند.
38-در أيه 8 سوره تحريم راجع به توبه نصوح صحبت شده است.

    تهیه کننده: حسن ربانی
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ساعت ۰ قبل از ظهر  توسط ربانی  |